Sydney Thunder vs Sydney Sixers


Sydney Thunder(2nd Innings)
28/2(5.3)